دامنه (Domain) در فرهنگ لغت فارسی به‌معنای «گسترده» است .